13
נוב

רשות המיסים- גרסת האח הגדול

מדינת ישראל וארצות הברית חתומים על הסכם שמכונה FATAC- Foreign Account Tax Compliance Act. מטרת ההסכם לצמצם התחמקות מתשלום מיסים. כמה פשוט וכמה גאוני. ברמה הפרקטית משמעות ההסכם הינה שיתוף מידע בין המדינות בנוגע לאנשים שיתכן ומחויבים במס במדינה האחרת.

החלפת המידע בין המדינות מבוצעת באופן אוטומטי וברמה שנתית שוטפת ובנוסף מבוצע על פי בקשה של המדינה האחרת.

מאחר שמשמעות הסכם ה FATCA מרחיקת לכת, הרי שהוא נכנס לתוקף בשלבים. בעבר רשויות המס עשו מבצעים של ‘גילוי מרצון’ ותשלום מס, מבלי לשלם קנסות. אך גם הימים הללו חלפו.

אתה ישראלי וניהלת חשבון בנק בארה”ב? רשויות המס בישראל ידעו על כך. אתה אמריקאי ויש בבעלותך בית בישראל? הרשויות בארה”ב בעקבותיך.

אפשר להירגע. כמובן שאין איסור על החזקת נכסים וניהול חשבונות בנק בישראל ובארה”ב. אדרבה, כל מדינה באשר היא מנסה לפתות אנשים להשקיע בה כסף. זו מטרה מוצהרת והכרחית על מנת שמדינה, כמו כל עסק, יוכל לצמוח ולהתפתח. אלא שמטרת ה FATCA לוודא שאותו אדם מדווח לא מתחמק מתשלום מס.

חשוב להדגיש, בדרך כלל אין המדובר בכפל מס אלא בתשלום מס לפי השיעור הגבוה יותר שבין המדינות.

דוגמא – ג’ורג מוכר את דירתו בישראל ומשלם עליו מס שבח לרשויות בישראל. ג’ורג’ הינו גם אזרח ארה”ב ולכן הוא מחוייב לדווח ולשלם מס על הרווח שהפיק ממכירת דירתו בישראל. אך אם יסתבר שהמס בישראל גבוה מהמס בארה”ב, אז ג’ורג’ לא יצטרך ‘להשלים מס’ לארה”ב, אלא רק לדווח על העסקה.

ניקח דוגמא הפוכה- גולן הינו תושב ישראל אשר מכר את העסק אשר החזיק בארה”ב. בעקבות המכירה הוא הפיק רווח שעליו שילם מס ל IRS (מס הכנסה האמריקאי). במקרה שהמס בישראל גבוה מהמס בארה”ב גולן יידרש להוסיף תשלום למס הכנסה בישראל.

מצד אחד כל מדינה מעוניינת לשמור על חיסיון האנשים שבתחומה ובאנשים שמשקיעים בתחומה. אך מצד שני היא מחוייבת בהתאם ל FATCA לשתף את המדינה האחרת במידע רגיש זה

בעניין זה ה FATCA מחלק בין אזרחים של המדינה האחרת לבין אלו שאינם אזרחים של המדינה האחרת. ישראלי שמחזיק בנכסים בארה”ב, יהיה חשוף למס ההכנסה הישראלי. וכך גם הפוך. אך ישראלי (אשר איננו אזרח אמריקאי) אשר יש לו נכסים בארה”ב- כאן ה FATCA נותן שיקול דעת ל IRS להחליט, האם לשתף את ישראל במידע זה אם לאו. נחזור לדוגמא של גולן, הוא מוגדר כ-  Non U.S. Entity . ה IRS תבדוק ותחליט האם הפעילות של גולן הינו עסק Financial Institution, וככל שהתשובה חיובית, אז היא תדווח עליו לישראל. וכך גם להיפך.

עניין כואב נוגע לכפל מס. הזכרתי כי בדרך כלל אין כפל מס וכי האדם ישלם את המס הגבוה מבין שני המדינות. אך ישנם הרבה יוצאים מהכלל. כך למשל בעוד שהמס הפדראלי כפוף ל FATCA הרי שהמיסים המדינתיים בכל אחת מ 50 מדינות ארה”ב אינן חלק מההסכם. גם ה Social Security איננה כפופה להסכם. לכן, אם נחזור לדוגמא של גולן- המיסים ששילם ל IRS  כפופים ל FATCA. אך המיסים ככל ששילם למדינת ניו יורק וכן התשלומים ככל ששילם ל Social Security  אינן חלק מההסכם ולכן הוא בהחלט יאלץ לשלם כפל מס.

בעיות נוספות וכאבות מאוד נוגעות למה שאכנה בלשון עממית ‘הפליה’. כל מדינה נותנת הטבות מס לתושבי אותה מדינה. וכאן חשוב לאבחן בין תושב לאזרח. כי אותו ג’ורג’ הוא אזרח ישראלי ואזרח אמריקאי, אבל הוא תושב ישראלי והוא איננו תושב אמריקאי. משכך, במכירת הדירה הוא עשוי להנות מפטור מלא או חלקי על הרווח בגין מכירת הדירה. אך מאחר שהוא גם אזרח אמריקאי הוא יצטרך להוסיף ולשלם מס ל IRS.

ואם ג’ורג’ הולך לעולמו לפני שמוכר את הדירה, אז בעוד שבישראל אין חיוב מס על העזבון, הרי שמאחר שהוא גם אזרח אמריקאי הוא עשוי לחוב במס עזבון על פי החוק האמריקאי.

עכשיו נחזור שוב לאותו גולן. הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל והוא איננו אזרח אמריקאי. אם הוא הולך לעולמו כשבבעלותו נכסים בארה”ב, הוא לא יהיה זכאי לפטור (עד תקרה מסויימת) שנהנים ממנו אזרחי ארה”ב, ויהיה חייב במס עזבון אמריקאי.

אז מה הפתרון? סוף מעשה במחשבה תחילה. בכל הנוגע להשקעות ישראלים בארה”ב, שאינם אזרחי ארצות הברית- כדאי להשקיע באמצעות חברה בע”מ או יישות משפטית נפרדת. בנוגע לנכסים קיימים אז ככל שזה רלוונטי אפשר לתת במתנה לבן או בת הזוג (או לילדיו) כל שנה סך של 16,000$ בפטור ממס, ומינואר 2023 עשוי סכום זה לעלות. זאת בהתאם ל gift tax שידוע גם כ inheritance tax (שאגב בדרך מס מתנה ומס עזבון הולכים יד ביד). פתרון נוסף הינה השקעה באמצעות תאגיד מוגבל באחריות. אך כאן כדאי להיזהר משימוש אוטומטי שעושים ישראלים בחברות LLC- Limited Liability Company- כי לעיתים החברה איננה מסווגת כחברה לצרכי מס. ישנם מכשירים נוספים ואקרובטיקה כיד הדמיון הטובה, שכולם עולים כסף בגין יעוץ ואחזקה שוטפת.

לסיכום, אין זה חטא עבור ישראלי להחזיק בנכסים בארה”ב, אדרבה הממשל מעוניין בכך. אך יש לדווח על כך גם למס ההכנסה הישראלי ולשלם מס במקרה הצורך. יש צורך בתכנון מס, אשר יש בכוחו לצמצם את החשיפה למיסים.