21
אוג

מסר כפול לאור תיקון 9 לחוק המכר דירות

הצמדה למדד של כספי רוכש דירה שהובטחו בערבות בנקאית או בפוליסת ביטוח

עו”ד זקמן – “בהתאם לנייר עמדה של הממונה על חוק המכר דירות יש להמשיך ולהבטיח כלל הכספים של רוכש דירה המובטחים בדרך של ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח נדרשים להיות צמודים במלואם, בהתאם להוראות סעיף 3 א 1 לחוק המכר

לינק לקריאה