28
אוק

השינויים הצפויים במסגרת חוק ההסדרים ביחס להיטל השבחה התחדשות עירונית

לאחר זמן רב בו מדינת ישראל התנהלה ללא תקציב שנתי מאושר, חוק ההסדרים עבר בקריאה ראשונה במועד כתיבת שורות אלה.

מה צופה לנו החוק ביחס להיטל השבחה והתחדשות עירונית:

  • הורדת רף הסכמות הדיירים במיזמי פינוי בינוי מ-80% ל-66%.
  • קביעת ברירת מחדל לסכום היטל השבחה של 25% בפרויקטים בכל הארץ של פינוי בינוי שבשטחם לא קבעה הרשות המקומית אחרת החל מתאריך 1.5.22
  • הענקת מנדט לרשויות המקומיות ביחס לקביעת סכום היטל ההשבחה שיגבה במיזמי פינוי בינוי- פטור מלא/25%/50% על פי תוכניות שיחליטו כדין בשטחם.
  • פטור במס שבח ומע”מ שירותי בנייה – עד שתי דירות לאדם פרטי בפרויקט (ולא דירה אחת).
  • פטור במס לכל הדירות שנמצאות בבעלות המדינה (עמידר, חלמיש וכו) בפרויקטים של פינוי בינוי.
  • הקמת וועדות ערר יעודיות להתחדשות עירונית – גוף שיהיה בורר מהיר במחלוקות לענף במקום בית המשפט כיום.
  • תינתן אפשרות ל”רוב בעלי הדירות בבית משותף”, אף אם אינם צד לעסקה, להודיע ליזם בכתב כי הם אינם מעוניינים בעסקה, ובכך לאפשר לבעלי הדירות שהתקשרו בעסקה עם היזם לבטלה, מבלי שיראו אותם כמי שהפרו את ההתקשרות איתו, בכפוף לתנאים נוספים, כגון במקרים שבהם היזם לא התקשר עם לפחות מחצית מבעלי הדירות בתוך 18-36 חודשים מיום חתימת העסקה (מספר החודשים המדויק נקבע לפי סוג והיקפי הפרויקט).
  • במידה ויזם מוכר את התקשרויותיו עם בעלי דירות ליזם אחר, ייחשב הדבר כמכירת זכויות במקרקעין ושווי המכירה לצורך קביעת המס יהי כשווי התמורה החוזית. ביום המכירה ישלם היזם אשר מחזיק בזכויות ביום זה את מס הרכישה על שווי העסקה המלא.
  • הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תכריז על מתחם כמתחם לפינוי ובינוי ללא הגבלת זמן שזה נותן ליזם הקלות במיסוי, ללא הגבלת זמן, אם במתחם קיימות 24 יחידות לפחות (לעומת פעם שזה היה 6 שנים), וקיים תכנון ראשוני לבניית מכפלה של מספר היחידות הקיים, ולכל הפחות בניית 70 יחידות לפי הגבוה מבניהם. שר הבינוי והשיכון ושר האוצר יהיו רשאים לקבוע בצו תנאים נוספים להכרזה על מתחם כמתחם לפינוי ובינוי.
  • באשר לתמיכה ברשויות ומענה לבעיית פיתוח התשתיות, על פי הצעת החוק רשות מקומית שחתמה על הסכם מסגרת תהיה זכאית לתקציב בעד כל הנפקת היתר בניה של יחידות דיור תוספתית בסך של 20,000 שקל ועד 30,000 ש”ח ליחידה עבור תשתיות תומכות לפרויקטים (מים, ביוב, מוסדות חינוך וציבור, תחבורה ועוד) בהתחשב בשיעור היטל ההשבחה שיחול על האזור שבו ניתן היתר הבניה.