10
אוק

רוצה למממן פרויקט נדל”ן? אתה צריך רישיון

תחום האשראי החוץ בנקאי לפרויקטים של נדל”ן גדל בשנים האחרונות בצורה משמעותית. בחירת גוף המימון עשויה להיות אחד המפתחות המשמעותיים להצלחת הפרויקט, ואף להשפיע על התשואות הצפויות להתקבל ממנו.
בהתאם להנחיות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 (“חוק הפיקוח“) חלה חובת רישוי על גופים העוסקים במתן שירותי אשראי שונים ומגוונים, גופים אלו נדרשים להסדיר את פעילותם על ידי הגשת בקשה לקבלת רישיון למתן שירותי אשראי.
הגוף שאחראי על מתן רישיונות ועל פיקוח על נותני השירותים למיניהם הוא אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר שפועל בתוך האגף כרגולטור חדש אשר הינו רגולטור הפועל כרשות עצמאית ומפקח, העוסק אך ורק בנושא זה: המפקח על נותני שירותים פיננסיים בהתאם להגדרתם בחוק הפיקוח, על גופים מוסדיים ועל חברות וסוכני הביטוח.
חשוב להדגיש כי רגולטור זה מוגדר כרגולטור שיורי אשר תפקידו להסדיר ולפקח על שירותים פיננסים אשר אינם מוסדרים ומפוקחים על ידי רגולטור פיננסי אחר.
ההגדרה של שירות מתן אשראי בחוק הפיקוח, נוסחה בצורה מאוד רחבה על מנת לספק מטריה פיקוחית לכמה שיותר סוגי שירותים ומודלים עסקיים בתחום זה.
כל העוסקים במתן שירותי אשראי ללקוחות בישראל כדרך עיסוק, אשר אינם מפוקחים במסגרת פיקוחית אחרת ולא קיים לגבי פעילותם פטור ייעודי בחוק או בתקנות רלוונטיות. במידה והפעילות מערבת פעילות שיש בה רכיב של מתן שירות בנכס פיננסי, נדרש לבחון האם יש להגיש בנוסף בקשה לקבלת רישיון נותן שירותים בנכס פיננסי.
החוק החדש נותן למבקש הרישיון אופציה לבחור בין רישיון בסיסי לרישיון מורחב, בהתאם לסוג וסכומי הפעילות בהם מבקש הרישיון מתכוון לעסוק.
לסיכום, מימון נדל”ן ובחירת גוף מימון בעל רישיון למתן אשראי בהתאם לחוק הפיקוח הוא רכיב חיוני והכרחי בהוצאה לפועל של פרויקט נדל”ן בישראל. המימון נועד לספק הון ליזם על מנת שיוכל להתחיל בתהליך הבנייה ואף לספק מעטפת בטחון לכלל הצדדים המעורבים על מנת לוודא כי אכן הפרויקט יסתיים בהצלחה.