02
אוג

חלופת שקד ! המשמעות לגבי היטל השבחה

הצעת החוק של שרת הפנים לעניין חלופת התמ”א, תכלול לראשונה תשלום בגין היטל השבחה, כך שהעיריות יכולות לבחור מבין שלוש חלופות כדלהלן (להלן: “המתווה”): הראשונה, קבלה של 15% מהשטח הבנוי לצורך שימושים ציבוריים; השנייה, היטל השבחה של 25%; השלישית, היטל השבחה מופחת של 12.5% ככל ורווחיות הפרויקט נמוכה.
אם העירייה תבחר לקבל שטח במסגרת התוכנית שישמש לצורכי ציבור היא לא תוכל לגבות היטל השבחה.
אנו סבורים, שיש לתקן את ההצעה, כך שהחוק יאפשר ליזמים ולא לעיריות לבחור במתווה שברצונם לקדם את הפרויקט בהתאם לשלוש החלופות. הצעתנו תאפשר לעיריות לייצר עוד הכנסות כפי שהצעת השרה מבקשת אך תמנע מצב בו החלופה הנבחרת תביא לחוסר כדאיות כלכלית מבחינת היזמים.