15
יול

טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע”ט – 2018

כספיהם של רוכשי דירה חדשה מקבלן מוגנים באמצעות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), בהן נקבעו חלופות שונות של מתן בטוחה בגין הכספים. לצד הבטוחות הנפוצות בשוק (ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח), מאפשר החוק במצבים מסוימים גם מתן בטוחה מסוג הערת אזהרה. לפי תקנה זו, נקבע לוח תשלומים, על פיו ניתן לגבות כספים מרוכש דירה חדשה, והוא יקבל בטוחה בדמות הערת אזהרה. לוח התשלומים שנקבע בשנת 1975 היה בהתאם להתקדמות קצב הבניה. המשרד בדק את הנתונים שהיוו בסיס לקביעת לוח התשלומים, ונמצא כי קיים צורך לעדכנו, בהתבסס על קצב התקדמות הבניה על פי שיטות הבניה כיום, על מנת להגן על כספי הרוכשים. דגש ניתן לפרויקטים של התחדשות עירונית מסוג חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ”א 38/1) כך שלראשונה נקבע לוח תשלומים ייעודי עבורם.


 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו- 6  לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל”ה-1974, אני מתקין תקנות אלה:

החלפת התוספת

1.              

בתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל”ה-1975[1], במקום התוספת, יבוא:

 

 

“תוספת

 

 

(תקנה 1)

 

 

(1)           בתוספת זו-

 

 

 

“אביזרי קצה” – לרבות מיזוג אוויר, מוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק, מערכת סינון מרחב מוגן דירתי, מעקות במרפסות ומסגרות דלתות;

 

 

 

“אישור אכלוס” – אישור להספקת מים, חשמל או חיבור טלפון לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון),
התשמ”א-1981;

 

 

 

“חיפויים” – חיפוי דירתי, כולל חיפוי קירות לרבות בקרמיקה או שיש והנמכת תיקרה בגבס;

 

 

 

“מפלס תחתון” – המפלס התחתון ביותר במבנה לרבות מפלס תת-קרקעי לחניה, מרתף וכיוצ”ב.

 

 

(2)           בניה חדשה:

 

 

 

 

שלב הבניה

חלק הבניין

השיעור באחוזים ממחיר הדירה

(1)     

עם גמר יציקת רצפת מפלס תחתון

כלל הבניין

31%

(2)     

עם גמר עבודות שלד  – כולל עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי

כלל הקומה שבה הדירה והקומות שתחתיה

25%

(3)     

עם גמר עבודות שלד קומת המגורים האחרונה  – כולל עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי

כלל הבניין

5%

(4)     

עם גמר חיפוי חוץ

כלל הבניין

6%

(5)     

עם גמר טיח וריצוף

הדירה

10%

(6)     

עם גמר הרכבת אביזרי קצה וחיפויים, למעט דלתות פנים, כלים סניטריים, ארונות מטבח ואביזרי חשמל

הדירה

13%

(7)     

עם גמר מערכות משותפות לרבות מעליות וכיבוי אש, פיתוח חצר ושטחים משותפים כנדרש לקבלת אישור אכלוס

כלל הבניין

5%

(8)     

עם גמר הרכבת דלתות פנים, כלים סניטריים, ארונות מטבח ואביזרי חשמל, קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה

הדירה

5%

 

סה”כ

 

100%


 

 

(3)           תוספת דירות חדשות במסגרת חיזוק בנין מפני רעידות אדמה, לרבות בהתאם לתוכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ”א 38), כפי שתהיה בתוקף מעת לעת:

 

 

 

 

שלב הבניה

חלק הבניין

השיעור באחוזים ממחיר הדירה

(1)     

עם גמר חיזוק הקומה הראשונה בבניין הקיים, כולל הוספת מרחבים מוגנים דירתיים, לרבות ביסוס, חפירה ודיפון למתקן חניה

קומה ראשונה של הבניין הקיים

13%

(2)     

עם גמר חיזוק הבניין הקיים  כולל תקרה עליונה והוספת מרחבים מוגנים דירתיים

כלל הבניין הקיים

13%

(3)     

עם גמר עבודות שלד – כולל עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי

כלל הקומות הנוספות בבניין

20%

(4)     

עם גמר חיפוי חוץ

כלל הבניין

6%

(5)     

עם גמר טיח וריצוף

הדירה

22%

(6)     

עם גמר הרכבת אביזרי קצה וחיפויים למעט דלתות פנים, כלים סניטריים, ארונות מטבח ואביזרי חשמל

הדירה

10%

(7)     

עם גמר מערכות משותפות לרבות מעליות וכיבוי אש, פיתוח חצר ושטחים משותפים, כנדרש לקבלת אישור אכלוס

כלל הבניין

10%

(8)     

עם גמר הרכבת דלתות פנים, כלים סניטריים, ארונות מטבח ואביזרי חשמל, קבלת אישור אכלוס  ומסירת הדירה

הדירה

6%

 

סה”כ

 

100%”


תחילה

2.              

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, והן יחולו לגבי פרויקט בניה שחוזי המכר לגבי כל הדירות הכלולות בו נכרתו ממועד התחילה ואילך.

 

 

____________ תשע”ט (____________ 2018)

 (חמ _____-3)

__________________

יואב גלנט

שר הבינוי והשיכון [1] ק”ת תשל”ח, עמ’ 748.