15
יול

החוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן – על קצה המזלג

שם החוק : החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח -2018 

מטרתו : הפחתת ההון השחור על הסתעפויותיו.

מתי יכנס לתוקף

1.1.2019

על מה ולמה?

בהתאם לדו”ח שהגישה ועדת לוקר שבחנה את השימוש במזומן במשק הישראלי וצמצומו, עולה כי חמישית מהפעילות הפיננסית במדינת ישראל (כ 30 מיליארד שקל בשנה) מבוצעת במה שאנו מכנים ב”שחור”.

איך זה משפיע עלינו הלכה למעשה

  1. חובת דיווח חדשה על רוכשי מקרקעין שאותם מגישים הרוכשים ע”פ סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין לאמור:

“רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי      מקרקעין, יכלול בהצהרה כאמור את אחד מאלה:

  1. פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות,

והכול כפי שיורה המנהל;

  1. הצהרה כי במועד מתן ההצרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו.”

* היה וסומנה האפשרות השניה על הרוכש למלא בהצהרתו את תאריך המסירה הצפוי בעסקה וישנה חובת

  השלמה מידע עד שישה חודשים מהמועד בו נמסרה החזקה במקרקעין לרוש או ניתנה לפקודתו.

  1. עסקאות במזומן מול עוסק (קרי, מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ”ר) או ספק שירות:

לא ניתן לשלם במזומן בעסקה מול עוסק או ספק שירות כעאשר ערך העסקה עולה על 11,000 ש”ח.

כן ניתן יהיה לשלם עד 10% ממחיר העסקה במזומן עד כאמור 11,000 ש”ח.

  1. עסקאות במזומן בין אנשים פרטיים(שאינם עסקים):

במצב דברים בו עסקינן בעסקאות בין אנשים פרטיים המגבלה הינה עד לסכום של 50,000 ש”ח. מעל 50,000 ש”ח ניתן יהיה לשלם במזומן עד 50,000 ש”ח או 10% ממחיר העסקה הנמוך מביניהם.

  1. חריגים:

עו”ד ורו”ח יוכלו לקבל תשלום במזומן עד לסכום של 50,000 שקל בשירות “עסקי” הניתן לאדם פרטי. עם זאת שימו לב, הקלה זו אינה חלה על ייעוץ משפטי לסוגיו השונים.

מהי הסנקציה על הפרת החוק

אם על קצה המזלג עסקינן אזי הקנס הינו 15%-30% מסכום ההפרה.

סנקציה על רו”ח ועו”ד –  קנס מנהלי בהתאם לתקנות שיותקנו בקרוב.

אז זה רק על קצה המזלג ועל מנת לצלול קצת יותר לעומק אספנו שאלות ותשובות שניתנו באתרים השונים בנוגע לחוק והשלכותיו:

https://taxes.gov.il/cash/pages/guide-cash.aspx מדריך ליישום חוק צמצום מזומן –