14
יול

חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשע”א – 2011

לאור התיקונים במסגרת, חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) ( הוראות שעה), התשע”א – 2011 אשר התקבלה בכנסת ביום א הראשון לחודש אוגוסט, ראיתי לנכון להפנות את עוה”ד אשר רק עוסקים בתחום המקרקעין לדברי ההסבר אשר פורסמו בהצעת החוק הממשלה – 603 מיום ה- 11/07/2011 בעמוד 1292.

אחת הנקודות המהותיות ביותר במסגרת הוראות השעה הינו תשלום מס הרכישה, הוראות השעה קובעות כי – אם הדירה לא שימשה למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות שתחילתן לא יאוחר מתום שישה חודשים מיום קבלת החזקה בדירה בידי הרוכש או בתום שנה מיום המכירה, לפי המוקדם, ישלם הרוכש מס רכישה בשיעור של 15% משווי המכירה של הזכות הנמכרת.

תיקון נוסף במסגרת הוראות השעה, קבלת הפטור לפי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, לא יינתן במקרה שבו ניתן פטור ל-3 דירות מכח סעיף קטן ב’ בתקופה הקבועה בו או מכח סעיף 6 וסעיף קטן (ב) בסך התקופות הקבועות בהם.

תיקון 71 ככל הנראה יכנס לתוקף מייד לאחר הפגרה, עד אז מומלץ להתחיל ולהתכונן לעתיד לבוא.