Category: מאמרים

טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע”ט – 2018

כספיהם של רוכשי דירה חדשה מקבלן מוגנים באמצעות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), בהן נקבעו חלופות שונות של מתן בטוחה בגין הכספים. לצד הבטוחות הנפוצות בשוק (ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח), מאפשר החוק במצבים מסוימים גם מתן בטוחה מסוג הערת אזהרה. לפי תקנה זו, נקבע לוח תשלומים, על פיו ניתן לגבות כספים מרוכש דירה חדשה, והוא יקבל בטוחה בדמות הערת אזהרה. לוח התשלומים שנקבע בשנת 1975 היה בהתאם להתקדמות קצב הבניה. המשרד בדק את הנתונים שהיוו בסיס לקביעת לוח התשלומים, ונמצא כי קיים צורך לעדכנו, בהתבסס על קצב התקדמות הבניה על פי שיטות הבניה כיום, על מנת להגן על כספי הרוכשים. דגש ניתן לפרויקטים של התחדשות עירונית מסוג חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ”א 38/1) כך שלראשונה נקבע לוח תשלומים ייעודי עבורם.למידע נוסף

רכישת נדל”ן ברומניה כאזרח זר לא אפשרית עפ”י החוק הרומני, יחד עם זאת ישראלים רבים מחזיקים נכסים מניבים ברומניה…. הכיצד?

החוק הרומני אינו מאפשר לאזרח זר החזקת נכס רומני, ובכל זאת – הישראלים מושקעים ומרווחים תשואות מהנדל”ן הרומני הצומח – כיצד זה אפשרי? החוק הרומני אינו מאפשר רישום בעלות בקרקע לאזרח שאינו אזרח האיחוד האירופי. הפתרון הנוהג כיום ברכישת דירה ע”י אזרח זר הינו רישום הערת אזהרה על החלק היחסי בקרקע המונעת מכירה.למידע נוסף

הצעת החוק השנייה להתמודדות עם “דייר סרבן”: “פינוי ובינוי (פיצויים) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)”

חוק פינוי ובינוי (פיצויים) נועד להתמודד עם הקושי באי-יציאתן לפועל של עסקאות פינוי ובינוי. קושי זה נוצר לאור התנגדות בלתי סבירה של אחד או יותר מבעלי הדירות, וזאת חרף העובדה ששיעור משמעותי מבין בעלי הדירות מעוניינים בעסקה.למידע נוסף

להוביל פרוייקט תמ”א 38

פרויקט התחדשות עירונית, כמו כל מיזם, צריך מישהו שיתחיל אותו. זה יכול להיות כל אחד מהבאים: בעל דירה בבניין, נציגות בעלי הדירות, מתווך יצירתי, קבלן חתימות ויזם, חברה מנהלת פרטית או החברה הכלכלית העירונית. לא צריך ידע מקצועי או מומחיות מיוחדת בשביל להתחיל פרויקט. צריך בעיקר יוזמה.למידע נוסף
דילוג לתוכן