Category: מאמרים

רישום חלקה תלת ממדית


תיקון סעיף 33 לחוק המקרקעין, התשע”ט-2018, שנכנס בדצמבר האחרון, מאפשר רישום של חלקה באופן תלת מימדי קרי, בפרוסות לגובה, תיקון זה הינו אחד ממהלכי החקיקה הגדולים והחשובים בתחום, המחולל שינוי בתפיסה הקניינית ובחזון התכנוני בעתיד הקרוב.למידע נוסף

טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע”ט – 2018

כספיהם של רוכשי דירה חדשה מקבלן מוגנים באמצעות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), בהן נקבעו חלופות שונות של מתן בטוחה בגין הכספים. לצד הבטוחות הנפוצות בשוק (ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח), מאפשר החוק במצבים מסוימים גם מתן בטוחה מסוג הערת אזהרה. לפי תקנה זו, נקבע לוח תשלומים, על פיו ניתן לגבות כספים מרוכש דירה חדשה, והוא יקבל בטוחה בדמות הערת אזהרה. לוח התשלומים שנקבע בשנת 1975 היה בהתאם להתקדמות קצב הבניה. המשרד בדק את הנתונים שהיוו בסיס לקביעת לוח התשלומים, ונמצא כי קיים צורך לעדכנו, בהתבסס על קצב התקדמות הבניה על פי שיטות הבניה כיום, על מנת להגן על כספי הרוכשים. דגש ניתן לפרויקטים של התחדשות עירונית מסוג חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ”א 38/1) כך שלראשונה נקבע לוח תשלומים ייעודי עבורם.למידע נוסף

רכישת נדל”ן ברומניה כאזרח זר לא אפשרית עפ”י החוק הרומני, יחד עם זאת ישראלים רבים מחזיקים נכסים מניבים ברומניה…. הכיצד?

החוק הרומני אינו מאפשר לאזרח זר החזקת נכס רומני, ובכל זאת – הישראלים מושקעים ומרווחים תשואות מהנדל”ן הרומני הצומח – כיצד זה אפשרי? החוק הרומני אינו מאפשר רישום בעלות בקרקע לאזרח שאינו אזרח האיחוד האירופי. הפתרון הנוהג כיום ברכישת דירה ע”י אזרח זר הינו רישום הערת אזהרה על החלק היחסי בקרקע המונעת מכירה.למידע נוסף
דילוג לתוכן