נדל``ן בישראל

משרדנו מציע שירות מקיף בתחום הנדל”ן הכולל ייעוץ וטיפול משפטי כולל ומקיף בכל היבטי תחום הנדל”ן, בכלל זה עריכת עסקאות לרכישה, מכירה והשכרת מקרקעין, ליווי פרויקטים יזמיים וקבלניים, עריכת עסקאות קומבינציה, טיפול בפרויקטים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ”א 38), טיפול והתמחות בתחום קבוצות רכישה, התקשרויות עם קבלנים בכל הנוגע להליכי תכנון ורישוי, טיפול בהתנגדויות בוועדות לתכנון ועתירות מנהליות בקשר לכך, טיפול בעבירות תכנון ובנייה, פירוקי שיתוף.

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית – תמ”א 38, פינוי בינוי

המשרד הינו מהמשרדים המוכרים והמובילים במדינת ישראל בכל הקשור לפרויקטים של התחדשות עירונית ועסקאות קומבינציה מורכבות.

הניסיון המעשי הרב מאפשר לנו ללוות ולבצע כל פרויקט בצורה מיטבית.

עורכי הדין של המשרד נותנים מענה לסוגיות המורכבות בתחום, לרבות ייצוג מול מוסדות התכנון והרישוי, ייצוג מול ערכאות שיפוטיות, מענה לסוגיות קנייניות מורכבות,ייעוץ מס, ליווי במימון הפרויקטים וליווי בשיווק ועריכת הסכמי מכר.

עו”ד אברהם ללום, הניצב בראש המשרד ואשר הינו מייסד המשרד, הוא סמכות בולטת בתחום הנדל”ן וההתחדשות העירונית ומחבר הספר מורה דרך בעסקאות פינוי בינוי ומורה דרך בעסקאות תמ”א 38.

 • בשנת 1999 הוקמה ועדת היגוי להיערכות לטיפול ברעידות אדמה.

 • תכנית תמ”א 38 הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ואושרה ע”י ממשלת ישראל ב-14 באפריל 2005, כחלק מהיערכות כללית מפני רעידות אדמה.

 • הועדה גיבשה מסקנותיה על פי “תרחיש ייחוס לאומי” של רעידות אדמה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר.

 • בהתאם להמלצות הועדה, ב- 18 במאי 2005, נכנסה לתוקף תמ”א 38, שהינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה.

 • נחקקו הסדרי חקיקה משלימים לתמ”א 38, אשר מטרתם לעודד את היזמים והדיירים לבצע את התוכנית, בינהם, חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס”ח 2008 – קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף.

מצגות

מצגת - תיקון 3(א') לתמ"א 38

שאלות ותשובות נדל”ן ישראל

רכישת דירה מקבלן?

בשונה מרכישת דירה מיד שניה, שם המדובר בנכס בר קימא אשר החזקה בו מועברת עם השלמת התשלומים ע”י הרוכש, ברכישת דירה חדשה מקבלן, המדובר בעסקה אשר בשלביה הראשונים הינה על בסיס חוזה, קרי, הרוכש רוכש “דירה על הנייר” אשר במועד החתימה על הסכם המכר, ככלל בנייתה טרם נסתיימה או לחלופין טרם החלה, הכל בהתאם להתקדמות הפרויקט.

להסכם המכר ותנאיו חשיבות רבה ומכרעת לעניין שמירה על זכויות הרוכש והבטחה כי הדירה החדשה תהא לשביעות רצונו המלאה.

ישנן הוראות חוק קוגנטיות אשר נועדו להבטיח את זכויותיהם של ציבור רוכשי הדירות מקבלנים, העיקריות שבהן הינן העמדת בטוחות לרוכשי הדירות בהתאם להוראות לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל”ה-1974, מסירת מפרט טכני לדירה בהתאם לחוק המכר (דירות), תשל”ג-1973 לרבות תכניות הדירה (ובנוסח בהתאם  לצו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל”ד-1974 ) ועוד נוספות.

לליווי משפטי מקיף חשיבות לעניין עמידתה של החברה הקבלנית בחובותייה כאמור.

כיצד ניתן לוודא כי הבנייה מתבצעת על ידי קבלן רשום כחוק?

יש לוודא שהדירה נבנית אך ורק בידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים. יש לדרוש כי החברה הקבלנית רישיון קבלן בתוקף לביצוע העבודה. ברישיון יצוין סיווגו המקצועי של הקבלן, הקובע באילו ענפים רשאי הקבלן לעסוק, וסיווגו הכספי, הקובע עד איזה היקף מותר לו לבצע עבודות.

מי בעל הקרקע?

במידה והקרקע הינה קרקע פרטית – יש לבחון כי החברה הקבלנית זכאית להקים את הפרויקט, הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בין אם הקרקע נרכשה ע”י החברה הקבלנית ובין אם החברה התקשרה בעסקת קומבינציה אל מול הבעלים הרשומים.

במידה והקרקע אינה פרטית – יש לבחון באיזה הליך ומערכת הסכמים התקשרה החברה הקבלנית ומכוחם תוכל להקים את הפרויקט, לעניין זה, האם במסגרת מכרז של רמ”י ומהן התחייבויות החברה בהתאם למכרז לרבות מטלות ציבוריות, מועדים לתשלום בגין הקרקע, פיתוח סביבתי ומועדים להקמת הפרויקט. יש לבחון האם ישנו אישור זכויות מאת רמ”י לטובת החברה וכן האם קיים הסכם פיתוח ומהם תנאיו, יש לוודא את משך החכירה וכן כי הזכויות הנרכשות הינן לחכירה מהוונת.

בין אם הקרקע הינה פרטית ובין אם לאו, יש לבחון אילו שעבודים חלים על הקרקע ולוודא כי לא קיימים עיקולים.

יש לבחון את נסחי הרישום בלשכת רישום המקרקעין ואישורי זכויות מאת רמ”י לפי העניין, יש לבחון את מערכת ההסכמים מכוחם החברה זכאית להקים את הפרויקט.

האם קיים היתר בנייה?

יש לבחן האם קיים היתר בניה אשר ניתן כדין ע”י הרשות המקומית/וועדה מקומית.

לעיתים חברות בניה מתקשרות בעסקאות מכר טרם ניתן היתר בניה, יש לבחון באיזה שלב לקראת הוצאת ההיתר החברה מתקשרת בהסכם המכר, לעניין זה המועד המשוער לקבלת היתר, ואילו תנאים נותרו להשלים על מנת לקבל את ההיתר, יש לזכור כי כל עוד לא ניתן היתר בניה העסקה הינה עסקה מותנית בקבלת היתר, על כן יש לוודא כי קיים נספח לעניין התקיימות התנאי המתלה – הוצאת היתר, ומה קורה באם ניתן היתר בשינויים או לאחר התקופה הצפויה, במקרה כאמור יש לוודא כי לרוכש ניתנת האפשרות לבטל את ההסכם ככל ולא התקיימו התנאים המתלים.

חשוב כי הסיכון שבאי קבלת היתר בניה יהיה מתומחר, קרי, עצם לקיחת הסיכון כי לא יתקבל היתר או לחלופין היתר בשינויים צריך לבוא לידי ביטוי במחיר אטרקטיבי יותר לדירה הנרכשת.

 ככל וקיים היתר בניה – יש לבחון כי ההיתר הינו בתוקף ומתייחס לבניין בו צפויה לבנות הדירה.

אילו מיסים חלים בעסקת מקרקעין ומהם הפרמטרים שיש לבחון?

על רוכש הדירה חל מס רכישה, המיסוי יהיה בהתאם למדרגות המס ההטבות להן זכאי רוכש הדירה בהתאם לנסיבותיו האישיות, ניתן להיכנס לסימולטור מס רכישה באתר האינטרנט של רשות המסים על מנת להעריך את מס הרכישה הצפוי בעסקה.

על מוכר הדירה חל מס שבח, לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, חברות העוסקות בתחום הבניה זכאיות להיות ממוסות בהתאם לפקודת מס הכנסה חלף תשלום מס שבח, על מנת לעמוד בתנאי סעיף 50 על החברה המבקשת להציג בפני פקידי המס “טופס 50” , יש לוודא כי ברשות החברה הקבלנית קיים טופס 50 לפרויקט בו נרכשת הדירה.  

אילו מסמכים מצורפים לחוזה המכר?

מפרט טכני של הדירה, בהתאם לנוסח שבצו מכר דירות (טופס של מפרט), התשל”ד-1974 לרבות תכנית הדירה.

תכנית קומת הדירה, קומה טיפוסית, קומת עמודים/כניסה וקומת גג.

תכנית המגרש כפי שנדרש בתוכנית הגשה לרשות המקומית.

הוראות תחזוקה למערכות ולחומרי הגימור בדירה.

 לעניין זה יש לבחון האם מוצמדים לדירה מחסן וחניות וכן מיקומם – באיזה מרתף החניה ככל ומקורה, או מיקומה ככל ולא מקורה, מהו מיקום המחסן וצורתו (ישנם מחסנים בצורה מלבנית או טרפזית אשר צורתם אינה מאפשרת ניצול יעיל של שטחם).

מה קורה ככל ומסירת הדירה מתעכבת?

חוזה המכר מגדיר מהו משך הבניה לבניין, ככלל הדבר יופיע בצורה של מס’ חודשים מיום הוצאת היתר.

 נהוג כי חוזי המכר כוללים סעיפי החרגה אשר עיכוב בגינם לא יהווה איחור במסירת החזקה, ככלל המדובר בנסיבות אשר אינן תלויות בחברה הקבלנית.

מחד אין החברה יכולה לצפות נסיבות אשר אינן תלויות בה, מאידך, אין זה הוגן להעביר את כל האחריות לעיכובים כאמור לרוכשי הדירות שכן גם מבחינת רוכשי הדירות העיכוב אינו צפוי וגורם לנזק.

יש לוודא כי הוראות הסכם המכר מחלקות את הסיכון לעיכוב במסירת הדירה בצורה מידתית ומאוזנת בין החברה הקבלנית ובין רוכשי הדירות.

יש לציין כי חוק המכר מגדיר תקופת “גרייס” אשר אחריה תחוב החברה הקבלנית בפיצוי לרוכשים.

האם ניתן להזמין שינויים ותוספות בדירה לאחר חתימת הסכם המכר?

פעמים רבות חברות בניה מאפשרות ביצוע שינויים ותוספות בדירה אולם בתמורה לתשלום מחיר אשר גבוה ממחיר השוק בגין ביצוע השינויים והתוספות כאמור.

יש להגדיר בהסכם המכר בצורה מפורשת אילו שינויים ותוספות יהיו ניתנים להזמנה מהחברה הקבלנית, עד איזה מועד/שלב ניתן יהיה לבקש להכניס שינויים ותוספות בדירה, מהי העלות וכן מהו המחיר בגינו יזוכו הרוכשים בגין הפריטים במפרט אשר יוחלפו.

נספח השינויים צריך להיות ברור ובכתב, יצוין כי עכב הזמנת תוספות יכולה לחול חבות במס, למשל רכישה של מחסן או חניה לאחר חתימת הסכם המכר. 

מהו רכוש משותף?

לפי הגדרת חוק המקרקעין, רכוש משותף הינו רכוש אשר נועד לשרת את כלל הדיירים בבניין, דוגמה לכך הינה מעלית וחדר המדרגות.

ישנו רכוש אשר לא ניתן להצמיד לאילו מהדירות, כגון מעלית. אולם, ישנם חלקים ברכוש המשותף אשר ניתנים להצמדה לאילו מהדירות אולם ניתן להשאירם גם כרכוש משותף, כגון חניות אש יכולות להיות צמודות לדירות אולם גם ניתן להשאיר חניות כרכוש משותף (כאלו שאינן מוצמדות לדירות).

יש לוודא כיצד מוסדר נושא הרכוש המשותף- הכניסה לבניין, מחסנים, חניות, גישה לגג וגג – והאם המוכר שומר לעצמו זכויות על שטחים אלו או חלקם שלא על פי חוק. 

מתי תירשם הערת אזהרה על זכויות הרוכש?

עד למועד מסירת החזקה בדירה, לרוכשי הדירות מוענת ערבות בנקאית בהתאם להוראות חוק המכר, הערבות מוענקת בגין כל תשלום אשר שולם על חשבון התמורה.

בשלב זה כספי הרוכש מובטחים ע”י הגוף אשר מלווה פיננסית את הפרויקט.

 במועד מסירת החזקה בדירה לרוכש, הרוכש מחזיר את הערבויות הבנקאיות אשר נמסרו לו וכתנאי לקבלת החזקה בדירה.

 בשלב זה יש להבטיח כי ניתן מכתב החרגה סופי מאת הגוף המלווה אשר מחריג את הדירה מהמשכנתא, וכן רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש.

 יש לזכור כי במועד מסירת החזקה טרם נרשמו זכויות הרוכש בדירה אלא הדבר נעשה בשלב מאוחר יותר עם רישום צו הבית המשותף.  

כיצד מתנהל הליך מסירת הדירה?

לקראת מסירת הדירה מוזמנים הרוכשים לביקור בדירה במסגרתו מגיע גם נציג החברה, במעמד זה ממלאים הצדדים פרוטוקול מסירה מקדים בו מפרטים הרוכשים בכתב כל הסתייגות הקיימת לעניין הדירה ומתקניה.

לחברה הקבלנית ניתנת האפשרות באם לתקן את הליקויים/ אי התאמות ככל וצוינו או לחלופין לנמק מדוע אין זה באחריותה או באם כלל לא נחשב כליקוי.

במועד מסירת החזקה נחתם פרוטוקול נוסף בו מאשר הרוכש כי קיבל את החזקה בדירה ואילו החברה הקבלנית את התמורה בגין הדירה.

ככל והועלו ע”י הרוכש ליקויים במסגרת פרוטוקול המסירה המקדים, החברה תאשר כי בוצעו התיקונים הנדרשים או לחלופין נימוק לסיבה בגינה לא בוצעו.

ישנה חשיבות רבה של בדיקה יסודית של הדירה ומתקניה טרם החתימה על פרוטוקול המסירה. 

מהו המועד לרישום זכויות הרוכשים בדירה?

בהתאם לקבוע בחוק המועד לרישום הזכויות על שם רוכשי הדירה הינו עד 12 חודשים מיום מסירת הדירה לחזקת הרוכשים.

רישום הזכויות על שם הרוכשים הינו באחריות החברה הקבלנית לעניין זה יש לוודא מהם מסמכי הבית המשותף אשר מוגשים למפקח על רישום המקרקעין וכן התקנון אשר ירשם ובמסגרתו יוסדרו זכויותיהם וחובותיהם של בעלי הדירות בבניין.

ברכישת דירה מקבלן, האם החברה יכולה להצמיד את התשלום הראשון ביום חתימת ההסכם למדד הבסיס שנקבע בטופס ההצטרפות של הרוכש טרם חתימה על החוזה המחייב?

 1. 1. התשלום הראשון אותו משלם הרוכש במועד חתימת ההסכם עם החברה, שאליו הוצמד המדד לפני החתימה, אינו משהו “חדש”. כלומר, לא מעט חברות מחתימות את הרוכשים על טופס הצטרפות, בו יש את פרטי הרוכשים, פרטי הנכס וכו’ ובין היתר סעיף הקובע מהו מדד הבסיס (שהוא המדד ביום חתימה על טופס זה). נראה שהרוכש מבין ויודע על מה חותם ומצופה ממנו, במיוחד אם הוא מיוצג ע”י עו”ד, לדרוש מהחברה להצמיד את שער המדד ביום חתימת ההסכם.
  2. בעניין הצמדה למדד עתידי- בחברות שאנו מייצגים ועל פי עניות דעתנו, במועד החיוב יש להצמיד את המדד הרלוונטי.יחד עם זאת, ניתן להבין את ההיגיון של הצמדה “עתידית” שכן המדד ביום התשלום מייצג את המדד של חודש הקודם.

ברכישת דירה מקבלן, האם החברה יכולה לגבות מהרוכש תשלום נוסף למחיר הדירה בגין תשריטים ותכניות?

ברכישת דירה מקבלן החברה יכולה לגבות מהרוכש על פי החוק 4,960 ₪ בתוספת מע”מ עבור שכר טרחת עורכי הדין. נדגיש כי עורכי הדין אינם מייצגים את הרוכש אלא את החברה והשירות שהם נותנים לרוכש עבור שכ”ט זה נועד אך ורק לרישום זכויותיהם של הרוכשים בנכס.

יחד עם זאת, חד משמעית לא ניתן לגבות עבור תכניות ותשריטים הקשורים לרישום הנכס. לשון החוק בסעיף 6ג לחוק המכר (דירות) קובעת כי שכ”ט הינו עבור כל ההוצאות הקשורות לרישום הזכויות על פי חוזה המכר, ולא ניתן לדרוש הסכום העולה על הקבוע בחוק. חיוב הרוכש בהוצאות להכנת תכניות ותשריטים בקשר לרישום, הינה גביה לא חוקית.

מהי קרקע חלופית ומה המקרים שנדרש לקרקע חלופית? מה המשמעות ומי יכול לקבל קרקע חלופית?

קרקע חלופית” היא מונח שמתאר קרקע שמוקצה בהחלפה עבור קרקע שהייתה בבעלות קודמת. המונח משמש בדרך כלל במסגרת תהליכים של פינוי-בינוי או תכנון ובניה, כאשר בעלי הקרקע (לרוב בעלי בתים או בניינים) מסכימים לפנות את הנכס שלהם כדי שיתאפשר פרויקט בניה חדש. בתמורה, הבעלים הקודמים מקבלים קרקע חלופית במקום אחר, גם כן בבעלות המדינה.

במקרים של תוכניות בניה גדולות, כאשר המדינה או הרשות המקומית רוצה להתקין תשתיות חדשות, לשפר את התכנון העירוני או לבנות בניינים חדשים בשטח שבו כבר ישנם בניינים, היא יכולה להציע לבעלי הנכסים באותו שטח קרקע חלופית במקום אחר. בעלי הנכסים, בתמורה, מפנים את הקרקע שלהם, ומאפשרים למדינה או לרשות המקומית לבצע את השיפורים או התוכניות שהם רוצים להביא לידי ביצוע.

קרקע חלופית יכולה להיות מוצעת במקרים שונים ובהם:

 1. תוכניות פינוי-בינוי: בהם בעלי הדירות בבניין ישן מפנים את הדירות שלהם באופן זמני, כאשר היזם מנצל את הזכויות הבנייה הנוספות לבניית בניין חדש וגדול יותר. בעלי הדירות מקבלים דירה חדשה בבניין החדש.
 2. תוכניות התיישבות: לעתים מציעה המדינה קרקעות חלופיות לאנשים שהיו חייבים לעזוב את המקום בו הם גרים, לעיתים כתוצאה מתכניות התיישבות או שיפורי תשתיות.
 3. פרויקטים של הרשות המקומית: לעיתים רוצה הרשות המקומית לבצע שיפורים בתכנון העירוני, להתקין תשתיות חדשות או לבנות בניינים חדשים והיא מציעה לבעלי הנכסים באותו שטח קרקע חלופית במקום אחר.

קרקע חלופית מציעה דרך למדינה לשדרג ולשפר את התשתיות ואת הערים, תוך התחשבנות בזכויות הבעלים של הקרקעות שנלקחות.

הפקעת מקרקעין מתארת תהליך שבו המדינה או גוף ציבורי אחר לוקחים קרקע מבעלים פרטיים לצרכים ציבוריים. מכיוון שהתהליך זה לא רצוני מצד בעל המקרקעין, הוא מהווה פגיעה בזכות הקניין שלו, ולכן מחויבת המדינה לפצותו.

במקרים מסוימים, הפיצוי יכול להתבצע באמצעות מתן קרקע חלופית – כלומר, קרקע אחרת שתהיה בבעלותו של בעל המקרקע המופקע. הכוונה לכך שאם מפקיעים ממך קרקע, ניתן לקבל במקום קרקע אחרת.

זהו מקרה מסוים של פיצוי, שהוא רק אחת מהאופציות האפשריות לפיצוי על הפקעת מקרקעין. פיצוי יכול להתבצע גם בכסף, או באמצעות הגדלת זכויות הבניה על שארית המקרקע.

בחירת האופציה המתאימה לבעל המקרקע תלויה בגורמים רבים, כולל את השווי של הקרקע שהופקעה, את תנאי הקרקע החלופית (אם ניתן לה כפיצוי), את הצורך של בעל המקרקע בכסף מיידי או במקרקע, ועוד.

במקרים בהם המדינה מציעה קרקע חלופית כפיצוי, על בעל המקרקע לבחון את האופציה הזו בהשוואה לאופציות אחרות, ולקבל החלטה בהתאם לנסיבותיו ולצרכיו המשלימים.

מהי קרקע משלימה ומי הצדדים הרשאים לעשות עסקה בקשר לקרקע משלימה?

קרקע משלימה” היא מונח שמתאר את התהליך שבו מבצעים פינוי-בינוי של מבנים ישנים, אך מתרחש בו חוסר כלכליות של הפרויקט. כדי להפוך את הפרויקט לכדאי כלכלית, משתמשים ב”קרקע משלימה”, שהיא קרקע בבעלות המדינה, נמצאת מחוץ למתחם הפינוי-בינוי.

מתחמי התחדשות עירונית פוטנציאליים רבים נתקלים בבעיות של כדאיות כלכלית בלתי-מספקת, הנובעת משווי זכויות הבנייה הנמוכה או מצפיפות הבנייה הקיימת הגבוהה, שאינה מאפשרת תוספת משמעותית של זכויות בנייה. על מנת לפתור את הבעיה הזו, המדינה הגדירה את המושג “קרקע משלימה“.

קרקע משלימה היא קרקע שנמצאת בבעלות המדינה, מחוץ למתחם הפינוי-בינוי, שיכולה להשלים את המחסור בזכויות בנייה שנדרשות לכדאיות הכלכלית של הפרויקט. הנהלת הרשות המקומית, בהמלצת הרשות להתחדשות עירונית, יכולה להקצות קרקע משלימה למתחמי התחדשות עירונית, על פי מסלולים מגוונים ותנאים שונים.

מתחם יהיה זכאי לקרקע משלימה אם הוא עומד בתנאים סף מסוימים, כולל היקף הזכויות לבנייה הנוספות במתחם, היקף הקרקע המשלימה הנדרש, שיעור החתימות של בעלי הדירות, ועוד.

הקצאת הקרקע המשלימה מחייבת בחינה של מספר תנאים, כולל האם הפרויקט הוא לא כדאי כלכלית ללא הקרקע המשלימה, היקף וצפיפות הדירות שייווצרו כתוצאה מצירוף הקרקע המשלימה, ואישור הרשות המקומית לפטור מהיטל השבחה.

שימוש בקרקע משלימה מאפשר ליישם פרויקטים של התחדשות עירונית במודל “פינוי-בינוי”, באמצעות השלמת שטחים או רכישת מגרשי השלמה. במודל זה, היזם משתמש בקרקע פנויה לבניית הבניין הראשון בפרויקט. עם השלמת הבניין הראשון, הוא מעביר אליו דיירים שמשחררים את הבניין הבא להריסה ובנייה חדשה, והתהליך חוזר על עצמו.

אף על פי שהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ורשות מקרקעי ישראל הגדירו כללים לשימוש בקרקע משלימה, היישום של התהליך בפועל נמוך במיוחד.

לסיכום, הקרקע המשלימה יכולה להיות מקומית (צמודה או סמוכה למתחם) או מרוחקת, וניתן להקצותה למתחם באמצעות מכרז, פטור ממכרז, או שריון כמותי. הקצאת הקרקע המשלימה נבחנת לפי מספר תנאים, כולל חוסר כלכליות ללא הקרקע, היקף וצפיפות של הדירות שייווצרו, ואישור של הרשות המקומית לפטור מהיטל שבחה.

שאלות ותשובות התחדשות עירונית

מה פירוש המילה תמ"א?

ת– תוכנית מ-מתאר א-ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. מטרת התוכנית הינה לחזק בניינים אשר נבנו לפני שנת 1980 ואינם עומדים בתקן הבניה והמיגון הנדרש לפי תקן 413 לרעידות אדמה וגובה הבניין הינו מעל 2 קומות.

מה ההבדל בין תמ"א 38/1(מסלול חיזוק ועיבוי) לתמ"א 38/2(מסלול הריסה ובנייה) ?

תמ”א  38/1 (מסלול חיזוק ועיבוי) משמעותה חיזוק הבניין והוספת קומות לבניין הקיים, תוך זה שהבעלים נשארים להתגורר בדירות, פרט למקרים מיוחדים. בתמ”א 38/2 (מסלול הריסה ובנייה) הורסים את הבניין הקיים ובונים בניין חדש כאשר בעלי הדירות מועברים לדירות זמניות עד סיום בנייתו.

מה ההבדל בין פרויקט פינוי בינוי לפרויקט תמ"א 38/2 (מסלול הריסה ובנייה)?

 בתמ”א 38/2 (מסלול הריסה ובנייה) ההריסה הינה של מבנים בודדים מספר הדירות שמוסיף היזם נע בדרך כלל  בין 18-25 והמבנים החדשים כוללים: תשתיות מחוזקות ותוספת ממ”ד, חניה, מעלית, ולעתים גם מרפסת של עד 12 מ”ר כאשר השטח המתווסף לדירה מוגבל לעד  25 מ”ר. התמורות ליזם במסגרת הפרויקט הינן כ-2.5 קומות בבניין, והקלות במיסוי כאשר משך הפרויקט עומד על כ-3-4 שנים. פינוי בינוי הינו פרויקט הכולל מתחמים ובעל דרישת סף של 24 יחידות דיור קיימות. היזם בפינוי בינוי בונה מאות יח”ד חדשות שלרוב הוא גם מתבקש על ידי הרשויות לדאוג לבניית מבנה ציבור. בנוסף, נדרשת הכרזה של הממשלה על המתחם כ”מתחם פינוי ובינוי” ובנוסף אישור התב”ע (תכנית בניין עיר). במסגרת פרויקט פינוי בינוי משופרות התשתיות, נוספים מבני ציבור , חניות, שטחים ירוקים. התמורות ליזם במסגרת פרויקט פינוי ובינוי הינן- הטבות מס, קבלת זכויות לבניית ומכירת דירות מטעמו, משך הפרויקט נע בין 5-10 שנים.

מה הוא הרוב הנדרש להוצאה לפועל של פרויקט תמ"א ושל פינוי בינוי?

הרוב הנדרש בתמ”א חיזוק (38/1) הינו 66.67% מבעלי הדירות שלהם יש 66.67% מהזכויות ברכוש המשותף ואילו בתמ”א הריסה (38/2) 80% מבעלי הדירות שלהם מוצמדים 80% מהזכויות ברכוש המשותף. בפינוי בינוי הרוב הנדרש הינו 66.67% מבעלי הדירות ו-75%  מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמקבץ צמודים לדירותיהם, וכן מתקיימים בהם שני אלה:

(1) בבעלותם שני שלישים (66.67%) לפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם שני שלישים כאמור, ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות;

(2)   שני שלישים (%66.67) לפחות מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם.

האם יש לבעל דירה זכות לסרב לפרויקט תמ"א / פינוי בינוי?

בעלים יכול לסרב לביצוע פרויקט התחדשות עירונית בדירתו כל עוד הסירוב הינו סביר והפרויקט פוגע בזכות הקניינית שלו. טעמים לסירוב סביר– אי המצאת בטוחות ע”י היזם, אי כדאיות כלכלית לבעל הדירה (למשל- ערך הדירה יורד במקום לעלות), מוגבל/ קשיש שלא הוצעו לו חלופות מתאימות (למשל- מעבר לדירה חלופית בזמן הפרויקט, אי הנגשה).

מהו הרוב הנדרש להגשת תביעה נגד דייר סרבן ?

במידה ובעלים מסרב לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מטעמים שאינם סבירים ניתן להגיש תביעה כנגד אותו בעלים סרבן.

בפינוי בינוי – יכולים 66.67% מבעלי הדירות ו-75%  מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמקבץ צמודים לדירותיהם, וכן מתקיימים בהם שני אלה:

(1) בבעלותם שני שלישים (66.67%) לפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם שני שלישים כאמור, ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות;

(2)   שני שלישים (%66.67) לפחות מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ.

להגיש בבית המשפט המוסמך תביעה נזיקית נגד הדייר הסרבן בגין הנזק הכלכלי שנגרם מאי ביצוע הפרויקט ובית המשפט יכול לפסוק על הסרבן לפצות בכסף את יתר הדיירים.

בתמ”א 38/2 (הריסה ובנייה)- יכולים 80% מבעלי הדירות שלהם מוצמדים 80% מהזכויות ברכוש המשותף, שחתמו על ההסכם עם היזם להגיש תביעת דייר סרבן למפקחת על רישום המקרקעין.

בתמ”א 38/1 (חיזוק ועיבוי)- יכולים 66.67%  מבעלי הדירות שלהם יש 66.67% מהזכויות ברכוש המשותף, החתומים על ההסכם עם היזם, להגיש תביעה למפקחת על רישום המקרקעין.

האם בעלי הדירות נדרשים לשלם מיסים בשל קיום פרויקט התחדשות עירונית בדירתם?

על מנת לעודד פרויקטים מסוג התחדשות עירונית בעלי הדירות פטורים מתשלומי מיסים במידה ובבעלותם דירה אחת במתחם ובתמ”א דירה אחת במבנה. בתמ”א חיזוק אין הגבלה על מספר היחידות בבעלות בעלי הדירות.

על מנת למנוע מצבים בהם בעלי הדירות מנסים “לזכות בפטור” כשבבעלותם יותר מדירה אחת סעיף לג(1)(ד) לחוק מיסוי  מקרקעין  קובע תנאי כי הדירה הייתה בבעלות אותו בעל הדירה שנתיים אחורה לפני החתימה על הסכם התמ”א/פינוי בינוי ולא הועברה מקרוב משפחה.

מי משלם את שכר הטרחה של עורך הדין המייצג את הבעלים, המפקח על הבניה והיועצים?

תשלומים אלו מתבצעים על ידי היזם, סוגיה שמעלה שאלות רבות לעניין ניגוד עניינים בו עו”ד יכול להימצא. על כן, הוציאה ועדת האתיקה הארצית את החלטה  67/21 המסדירה את סוגיית מערכת היחסים בין עורכי הדין ליזם ולבעלי הדירות ובין היתר קובעת כי עו”ד לא יכול לייצג את שני הצדדים בעסקת התחדשות עירונית.

מה הן התמורות הניתנות לבעלי הדירות בפרויקט תמ"א חיזוק, תמ"א הריסה ופינוי בינוי?

 1. יש להבין, כי התמורות שניתנות מהיזם צריכות להיות כפופות למסמכי המדיניות העירונית ולמו”מ בין בעלי הדירות ליזם. דוגמאות לתמורות – הוספת שטח לדירה, מרפסת, חניה, ממ”ד לקבל דירה חדשה. לחלופין, יכולים בעלי הדירות להגיע להסדר עם היזם לפיו בעל דירה יכול לקבל דירה קטנה יותר ואת שאר התמורה לקבל בכסף מהיזם או לתת ליזם את דירת הבעלים בפרויקט ולקבל דירה בפרויקט אחר של היזם.

האם יכולות להיות תמורות שונות בין דיירים?

התמורה צריכה להיות שוויונית בין הדירות ובהתאם לדרישות החוק והניקוד השמאי של הדירה. ישנה אפשרות שתינתן תמורה שונה לאחד מבעלי הדירות  אך זאת בתנאי שהתמורה השונה תהיה מוסכמת על ידי כלל בעלי דירות ולמעט קשישים ובעלי מוגבלויות להם ישנה התייחסות שונה בחוק.

מה הן הבטוחות שעל היזם להעמיד לבעלי הדירות בפרויקטים של תמ"א ופינוי בינוי?

על מנת להבטיח את קבלת דירות הבעלים החדשות ולהימנע מהסיכון שהיזם יכול “להיעלם” מבלי להשלים את הפרויקט, היזם  מעמיד את הבטוחות הבאות: ערבות חוק מכר -ערבות שניתנת בפרויקטים מסוג תמ”א הריסה (38/2) ופינוי בינוי, זו, ערבות בנקאית המבטיחה לבעל הדירה את שווי הדירה החדשה במידה והיזם לא יעמוד בהתחייבויותיו. בפרויקט מסוג תמ”א חיזוק (38/1) ניתנת ערבות ביצוע.  ערבות שכירות- רלוונטית לתמ”א 38/2 (הריסה ובנייה) ולפינוי בינוי בהם מפונים בעלי הדירות מבתיהם ועוברים למגורים זמניים, היזם מנפיק ערבות שכירות בשווי שכירות הדירה הקיימת. ערבות מיסים ערבות המבטיחה שהיזם ישלם את תשלומי המיסים, ערבות רישום– ערבות המבטיחה את רישום הבית המשותף בסוף הפרויקט, ערבות בדק– ערבות הניתנת לצורך הבטחת תיקון ליקויים לאחר סיום הפרויקט.

מה הם "תנאים מתלים"?

הסכמים מסוג תמ”א ופינוי בינוי הינם הסכמים אשר מותלים ב”תנאים מתלים” מאחר ופרויקטים מסוג זה אינם פרויקטים פשוטים ותלויים בהמון גורמים שלא בטוח שיצאו אל הפועל. על כן, על מנת להבטיח התקשרות הוגנת בין היזם לבעלים התנאים המתלים מתנים את כניסת העסקה בין הצדדים לתוקף בקיומם. התקיימות של תנאי אחד מובילה לתנאי הבא. לרוב, התנאים המתלים בהסכמים אלה הם: הגעה לרוב הדרוש, הכרזה על מתחם ע”י שר השיכון כמתחם “פינוי ובינוי” (לא בתמ”א), אישור תכנית בניין עיר, הוצאת היתר בניה לפרויקט, חתימה על הסכם ליווי עם הגורם המממן.

מה תפקידה של נציגות הדיירים?

כשמה כן היא, תפקידה לייצג את בעלי הדירות, תפקיד זה נוצר מאחר ואם בכל שלב של הפרויקט היזם צריך לעמוד מול כל בעל דירה בנפרד זה יהיה הליך מסורבל ארוך ומייגע. תפקידה של הנציגות הוא לפשט את ההליך ולקדם עבור בעלי הדירות את הפרויקט- הנציגות היא בעצם הפנים של בעלי הדירות ונבחרת על ידם באסיפה על פי רוב בעלי הדירות. חשוב לציין כי תפקידה של הנציגות הוא מוגבל ונועד לצורך ניהול שוטף של הפרויקט, הנציגות אינה יכולה לחתום בשם בעלי הדירות על הסכם התמ”א /פינוי בינוי וקבלת החלטת מהותיות צריכה לעשות על ידי כל יחידי הבעלים.

האם יש שוני בתמורות הניתנות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית מאזור אחד בארץ לאזור אחר?

לכל עיר ישנה מדיניות מסוימת לגבי פרויקטים מסוג התחדשות עירונית ולכן הרשויות עורכות מסמכי מדיניות אשר מתווים ומגדירים באילו אזורים יכולים להתקיים הפרויקטים וגובה התמורה המקסימלית. בעריכת מסמכי המדיניות מתחשבת הרשות במצב התשתיות בעיר, צפיפות, גובה הבניינים.   

במידה ואיני רוצה להיכנס להליך של התחדשות עירונית אך גם לא מעוניין להיות מנוהל תחת הליך של דייר סרבן מה האפשרויות העומדות לפני?

מאחר והפרויקטים מסוג זה לוקחים כמה שנים טובות מתחילת ההליך ועד סופו ישנם בעלי דירות שמעדיפים לתת את דירתם בפרויקט וכנגד לקבל מהיזם דירה אחרת במקום אחר בשווי הדירה החדשה, או לקבל דירה קטנה יותר ששווה פחות ואת היתרה לקבל בכסף מהיזם.

מה הן הזכויות המגיעות לקשיש בפרויקט התחדשות עירונית?

לקשישים לרוב אין אינטרס להיכנס לתהליך של התחדשות עירונית וזאת בעיקר בשל מורכבות הפרויקטים ופרקי הזמן הממושכים. לכן חוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) מאפשר ליזם להציע לקשישים ולבעלי מוגבלויות חלופות תמורה: :על מנת לענות על הגדרת “קשיש” בחוק, על הקשיש לגור בדירה במשך שנתיים לפחות + בגיל 75 עד מועד חתימת בעל הדירה הראשון על ההסכם. קשיש העונה על שני התנאים המצטברים זכאי לקבל מהיזם אחת משתי החלופות הבאות:  דירה חדשה בפרויקט ששטחה קטן יותר ותשלום ההפרש במזומן/ 2 דירות קטנות בפרויקט בשווי דירת התמורה.

אם בעל הדירה בן 80 ומעלה במועד החתימה על ההסכם עם בעל הדירה הראשון יציע בנוסף אחת מאלה: מעבר לדיור מוגן וקבלת יתרת התשלום במזומן/היזם ירכוש דירה חלופית בשווי דירת התמורה עבור הקשיש/ קבלת שווי דירת התמורה במזומן לשם רכישת דירה חלופית ע”י הקשיש (לא יאוחר ממועד הפינוי).

דירתי כעת נמצאת בפרויקט תמ"א הריסה ובניה בתל אביב, בעקבות הפרויקט תחזוקת הבניין הופכת ליקרה יותר ובהתאם לכך אני נדרשת לשלם דמי ניהול גבוהים יותר האם התשלום חל עלי?

 1. היזם משתתף בתשלום הוצאות ועד הבית במשך 5 שנים בסך ההפרש בין דמי הועד ששולמו ע”י בעלי הדירות בדירה המקורית לחדשה.

כיצד היזם מבטיח את זכויותיו בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית?

מאחר ופרויקטים מסוג לוקחים זמן והיזם מוציא המון כסף ומשאבים הוא רוצה להבטיח את זכויותיו בפרויקט ולמנוע מצב בו בעלי הדירות התקשרו עמו בהסכם ולאחר מכן התקשרו עם יזם אחר, לכן, הוא רושם הערת אזהרה על דירות הבעלים כך שבעלי הדירות יהיו מוגבלים באפשרות למכור את דירתם או להתקשר בעסקה נוגדת וכל שינוי/העברת בעלות בנכס תהיה כפופה להסכמת היזם לו רשומה הערת האזהרה.

האם משרד עו"ד המייצג את בעלי הדירות יכול להיות "מארגן" פרויקט התחדשות עירונית?

לא, קיים אף יותר מחשש לניגוד עניינים שכן אחד מתפקידי המארגן הוא לאתר עורך דין ולנהל מולו את המשא ומתן עד לחתימת החוזה למתן שירותים משפטיים. לא הגיוני, שהמארגן שהוא גם עורך דין ינהל עם עצמו משא ומתן. מנגד, אין מניעה שעורך דין שהוא בעל דירה בפרויקט ייצג את בעלי הדירות  אך ההמלצה היא שלא לעשות כן.

צוות המחלקה