שאלות ותשובות- גישבור

האם כל עניין יכול להתדיין במסגרת הגישבור?

לעניין זה, מומלץ לקרוא את פס"ד של כבוד השופטת פרוקצ'יה. כבוד השופטת פרוקצ'יה עיגנה את ההלכה בכל הקשור לסכסוכים הכשרים להתברר בבוררות בהחלטתה ב-רע"א 5771/07 יורם קדמן נ.ישע-ארגון עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ והם-עניינים בעלי אופי "חוקתי" אינם ניתנים להכרעה בבוררות לאור הוראות סעיף 3 לחוק הבורות התשכ"ח- 1968. הסכמתם של צדדים אינה יכולה להכשיר את הדיון בעניינים אלה במסגרת בוררות. מאידך- הכרעה מקרית בשאלה בעלת "אופי חוקתי" העולה במסגרתה של בוררות אינה שוללת את הפעלת המנגנון הדיוני של הבוררות. כאשר בוררות הינה הליך הכרעה מוסכם, היוצר מנגנון חסכוני, יעיל ונוח להכרעה בסכסוך- יש לתת תוקף ונפקות להסכם בוררות על פני ביטולו. עם זאת, חשיבות הדברים הנ"ל אינה גורעת מהצורך להביא עניינים בעלי אופי עקרוני כללי להכרעה בערכאה שיפוטית. נושאים שיש בהם חשיבות עקרונית המשפיעה על ציבור גדול, יוכרעו בערכאות המשפטיות ולא במסגרות פרטיות המנותקות לא אחת מכללי המשפט המהותי וסדרי הדין ונעדרת שקיפות ציבורית ומערכות פיקוח ובקרה הטבועות בפונקציה השיפוטית הרגילה. סיווג עניין כחוקתי יעשה באופן קזואיסטי- כאשר החלת מגמה זאת תעשה בצמצום כדי לקיים ככל הניתן הסכם בוררות הקיים בין הצדדים בסכסוך.


בניית אתרים - טואול